Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής χωρίζονται σε δύο ομάδες: την ομάδα της Οπτοηλεκτρονικής (υπεύθυνος ομάδας Καθηγητής Κώστας Μπάλας) και την ομάδα της Μικροηλεκτρονικής (υπεύθυνος ομάδας Αναπληρωτής Καθηγητής Ματτίας Μπούχερ) Οι ερευνητικές δραστηριότητες της κάθε ομάδας περιγράφονται περιληπτικά στην συνέχεια:

Ομάδα Οπτοηλεκτρονικής

Σχεδίαση και ανάπτυξη οπτικών απεικονιστικών συστημάτων και συσκευών για ιατρικές διαγνωστικές εφαρμογές. Τεχνολογίες Υπερφασματικής απεικόνισης. Ανάλυση δεδομένων Υπερφασματικής Απεικόνισης – αλγόριθμοι φασματικής τμηματοποίησης και κατηγοριοποίησης. Πολυφασματικές κάμερες πραγματικού χρόνου. Φασματοσκοπία ιστών. Υπερφασματική Μικροσκοπία. Ανάπτυξη απεικονιστικών συσκευών για την ποσοτική χαρτογράφηση μελέτη και μοντελοποίηση δυναμικών οπτικών σημάτων (οπτική μοριακή απεικόνιση). Ανάπτυξη καινοτόμων βιοφωτονικών συσκευών για την μη επεμβατική διάγνωση και παρακολούθηση προκαρκινικών αλλοιώσεων. Απεικονιστικά συστήματα και μέθοδοι για μη καταστρεπτική ανάλυση.

Ομάδα Μικροηλεκτρονικής

Πλήρης μικροκυματικός χαρακτηρισμός ημιαγώγιμων διατάξεων μίκρο- και νανοηλεκτρονικής. Σχεδίαση Αναλογικών/RF ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Ανάπτυξη εργαλείων CAD για χαρακτηρισμό και σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και διατάξεων. Ανάπτυξη, υλοποίηση, εξαγωγή παραμέτρων για compact μοντέλα για σχεδίαση αναλογικών/RF κυκλωμάτων. Ανάπτυξη του EKV3 συμπαγούς μοντέλου MOSFET επόμενης γενιάς. Ανάπτυξη compact μοντέλων για High-Voltage MOSFETs (HV/LDMOS), και multi-gate SOI MOSFETs όπως FinFETs.