Ταχυδρομική διεύθυνση:

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά

73100 Χανιά